pentru urbica.ro

Întotdeauna ne-a preocupat confidenţialitatea şi securitatea datelor tale personale, de aceea dorim să ştii că începând din 25 mai 2018, ne vom alinia prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor persoanelor fizice (nr. 2016/679/UE).

Pentru a fi mai bine informat cu privire la modalitatea în care colectăm datele tale personale, cum le folosim şi cum le păstrăm în siguranţă, precum şi pentru a şti care sunt drepturile tale în noul context legal, îţi trimitem mai jos o sumarizare a modului în care îţi prelucrăm datele.

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm și în ce scop?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare, date de contact, tranzacționale, demografice, date despre situația economico-financiară și alte date, pe care le obținem de la tine, prin colectarea informațiilor completate pe formularele/declarațiile/documentele adresate nouă sau cele care rezultă din discuțiile pe care le ai cu reprezentanții noștri sau din alte surse.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual (ex: pentru a putea încheia și executa contractul încheiat cu asociația și a-ți putea furniza serviciile noastre, pentru a efectua tranzacțiile ordonate de tine) și legal (ex: pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește cunoașterea clientelei, pentru a comunica informații autorităților în drept să le solicite, supravegherea video a zonelor de acces) iar, în măsura în care ai fost de acord, în scop de marketing, adică pentru a te ține la curent cu serviciile noastre și în unele cazuri, cu cele ale partenerilor noștri, pentru ca tu să poți beneficia de servicii potrivite nevoilor tale.

Cum poți să ne comunici opțiunile tale sau să îți actualizezi acordurile privind prelucrarea datelor în scop de marketing?

Începând din 25 mai 2018, ne poți contacta pentru a-ți exprima opțiunile în ceea ce privește comunicarea în scop de marketing. Vei avea posibilitatea să alegi dacă vei mai putea fi contactat, de către cine, prin ce mijloace, în legătură cu ce fel de produse. Vei dobândi astfel mai mult control asupra comunicărilor și ofertelor de produse și servicii ce îți vor fi adresate în viitor.

Care este perioada pentru care prelucrăm datele?

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata relației contractuale, termenele de arhivare, perioada pentru care este necesar ca URBICA să conserve probe și să își apere drepturile sale într-un litigiu, durata pentru care legea impune companiei reținerea datelor.

Cui comunicăm datele tale personale?

Pentru încheierea și executarea contractelor în baza cărora îți oferim diverse servicii, pentru realizarea tranzacțiilor ordonate de tine, pentru îndeplinirea unor obligații legale ale companiei sau alte scopuri legitime este nevoie să transmitem datele unor terțe părți, cum ar fi: autorități publice, organe judiciare, notari, instanțe, furnizori către care am externalizat diverse servicii, societăți de recuperare creanțe și alte categorii de destinatari, din România sau străinătate (Uniunea Europeană / Spațiul Economic European) sau în afara acestora, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Ce drepturi ai și cum pot fi acestea exercitate?

Pe lângă drepturile existente în prezent, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

  • * Dreptul de acces – poți obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele tale;
  • * Dreptul la portabilitatea datelor – poți solicita să primești, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • * Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al operatorului;
  • * Dreptul la rectificare – poți solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;
  • * Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți solicita ca operatorul să îți șteargă datele personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau ți-ai retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare;
  • * Dreptul la restricționarea prelucrării – poți cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă contești exactitatea lor.
  • * Dreptul de a depune plângere – poți apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile;
  • * Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • * Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate – poți solicita intervenția umană, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia, solicitând operatorului o analiză individuală și personalizată.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de e-mail pdp@urbica.ro, furnizând suficiente informații care să permită identificarea ta.